Mi, a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola tanárai, látva a közoktatás égető problémáit, az oktatásügy, s benne a művészeti szakképzés, valamint iskolánk hatékonyabb és nyugodtabb működése érdekében az alábbi javaslatokat, kéréseket fogalmazzuk meg a fenntartók és döntéshozók felé:

Oktatásszervezés, hatáskörök:

1. Kérjük, hogy az oktatás-nevelés területén az átalakításokat messzemenően a szubszidiaritás elvének figyelembevételével hajtsák végre a gyakorlatban!

2. Állítsák vissza az igazgatói hatásköröket, mindenekelőtt a munkáltatói jogokat!

3. Állítsák helyre az iskola jól bevált, több évtizedes belső irányítási struktúráját, a tanulói létszámhoz való kötöttség megszüntetésével, a feladathoz szabott státuszok megadásával! (Esetünkben két tagozatvezető – egy zenei és egy képzőművészeti –, egy általános igazgatóhelyettes és egy gazdasági vezető jelenléte ideális az igazgató mellé.)

4. A pedagógusok felé irányuló bizalmatlanság légkörének megszüntetése érdekében kérjük, hogy töröljék el a kötelező 32 órás benntartózkodás adminisztrálását! Bízzák az igazgatókra a tanárok tanórán kívüli munkaelosztását, ellenőrzését!

Pedagógiai-szakmai munka:

5. Kérjük, hogy állítsák vissza a tankönyvválasztás szabadságát!

6. Vizsgálják felül a NAT-ot a diákok irreális terhelésének csökkentése érdekében!

7. Tegyék minden paraméterében kompetenssé a tanfelügyeleti rendszert! (Pl. ne fordulhasson elő, hogy tánctanár minősít zongoratanárt!)

8. A pedagógiai munka színvonala érdekében radikálisan csökkentsék a pedagógusok tanfelügyeletből és intézményi önértékelésből fakadó irreális adminisztratív terhelését!

Munkaterhelés, bérrendezés:

9. Kérjük, hogy a minőségi munkavégzés érdekében csökkentsék a tanárok kötelező tanítási óraszámát heti 20-22-re!

10. Állítsák vissza a pedagógusok illetményének minimálbér-alapúságát! (Ez volt a legfontosabb eleme a kiszámítható életpálya-modellnek!)

11. Gondolják át újra a túlmunka elrendelésének és díjazásának gyakorlatát! (Nonszensz, hogy tartós helyettesítés esetén a helyettesítő kolléga akár heti 32 tanóra megtartására is kötelezhető heteken keresztül a havi alapbéréért.)

12. Rendezzék méltó módon az érettségiztető és szakvizsgáztató kollégák felelősségteljes plusz munkáját!

13. A jogszabályokban előírt rendkívüli munkavégzés díjazása sose lehessen méltányossági kérdés vagy a fenntartó aktuális költségvetési helyzetének függvénye!

14. Csökkentsék és ésszerűsítsék az utazó tanárok útiköltségeihez köthető bürokráciát! (Pl. engedélyezzék újra a Start-kártya használatát, mellyel mind a dolgozó, mind a fenntartó költsége csökken.)

15. Haladéktalanul és radikális mértékben fejlesszék a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező pedagógiai munkát segítő adminisztratív dolgozók méltatlanul alacsony bérét!

Gazdálkodás:

16. Kérjük, hogy a hatékonyság, a könnyebb tervezhetőség és ésszerűség érdekében állítsák vissza az iskola önálló gazdálkodási jogkörét!

17. Vonják ki a közbeszerzési törvény hatálya alól a szakképzési nyersanyagok beszerzését, különös tekintettel a kisebb értékű beszerzésekre!

18. Elengedhetetlen az oktatáshoz feltétlenül szükséges anyagok, eszközök beszerzési folyamatainak lényeges egyszerűsítése. (Az 2015/16. tanév őszi félévében a finanszírozás elmaradása miatt beálló képzési anyagigény hiánya okán iskolánkban meghiúsult a szakmai tantárgyak tananyagegységeinek maradéktalan teljesítése.)

19. Az iskola kapcsolatait és forrásait a központosított intézményfenntartás elsorvasztotta. Szükségesnek látjuk az önálló intézményi pályázás és képviselet gyakorlatának visszaállítását.

20. A nívós szakmai képzés érdekében elengedhetetlennek tartjuk az országos és nemzetközi szakmai versenyek költségeinek folyamatos biztosítását.

21. Fontos az iskolai könyvtári állomány fejlesztéséhez szükséges kották, szakmai folyóiratok, szakkönyvek vásárlásához a forrás biztosítása.

22. Elengedhetetlen a szakmai képzési eszközök rendszeres karbantartásának finanszírozása (pl.: élezés, kopóalkatrészek cseréje, pótlások, hangszerek hangolása és javítása, szerszámgépek rendszeres, szakszerű ellenőrzése).

23. Biztosítani kell az iskolaépület és berendezési tárgyainak folyamatos karbantartásához szükséges költségeket, továbbá a technikai személyzet számára a napi munkavégzéshez a szerszámokat, nyersanyagokat, védőfelszereléseket.

Szakmai érettségi, szakgimnázium:

24. Kérjük az emelt szintű szakmai művészeti érettségi vizsgatárgyak szakmai felülvizsgálatát, bevezetésének elhalasztását, legalább addig, amíg a NAT egységes elvárásrendet nem fogalmaz meg a bevezetett tárgyakra vonatkozóan, és amíg nem adnak ki egységes és nívós szakmai tankönyveket (pl. zeneirodalomból). Elvből elutasítjuk azt az eljárást, hogy a diákok egy évvel az érettségi előtt tudják meg, milyen tárgyból kell majd emelt szinten beszámolniuk, ráadásul úgy, hogy a közzétett érettségi tárgyak belső tartalma teljesen szabályozatlan, esetleges, sőt akár visszaélésekre is lehetőséget adhat.

25. Állítsák vissza a diákjaink körében népszerű, egyúttal nemzeti örökségünket, magyarságunkat ápoló népművészet és a magyar népzene alapjai tárgyakat kerettantervi tárgyként és választható érettségi tantárgyként!

26. A szakgimnáziumi óraterv összeállítása szakmai egyeztetés és szakértői vélemények alapján történjen! Bevezetését el kell halasztani, amíg a képzési kimenet nem tisztázódik.

27. A magyar közoktatás, a felnövekvő generációk és a pedagógustársadalom érdekében kérjük és elvárjuk, hogy a jövőben minden reform csak széleskörű szakmai egyeztetés, valós hatástanulmány, tesztelés után és csakis felmenő rendszerben kerüljön bevezetésre!

Kelt: Szombathelyen, 2016. február 1-jén iskolánk félévzáró nevelőtestületi értekezletének és tagozati értekezleteinek folyományaként.